Các yêu cầu khóa học

Phương tiện học tập

 • Máy tính có kết nối Internet.
 • Máy tính cài đặt phần mềm Skype.

Quy định học tập:1. Quy định về việc thay đổi lịch học

 • Nếu giáo viên vào muộn sau khi giờ học đã bắt đầu, học viên sẽ được học bù thời gian bị muộn tron buổi học kế tiếp. Nếu giáo viên vào muộn trên 10 phút, buổi học sẽ bị hủy và học sinh được học bù một buổi khác.
 • Trường hợp học viên vào lớp muộn sau khi lớp học đã bắt đầu vẫn học bình thường. Thời gian vào muộn tối đa là 10 phút và không được học bù.
 • Học viên xin nghỉ sớm hơn 24 tiếng trước khi buổi học bắt đầu sẽ được học bù 1 buổi học khác, tối đa 4 buổi với các khóa dưới 30 buổi và 8 buổi đối với các khóa trên 30 buổi.
 • Giáo viên hoặc học viên hủy đột xuất khi lớp học đang diễn ra vì sự cố như: thiên tai, mất điện, mất mạng…thì học viên sẽ được học bù số phút còn lại vào một buổi học khác.

2. Quy định về việc thay đổi lịch học cố định   Học viên được phép thay đổi lịch học cố định như sau:

 • Khóa học dưới 30 buổi: được đổi lịch 01 lần.
 • Khóa học trên 30 buổi: được đổi lịch 02 lần.

3. Quy định về việc thay đổi giáo viên

 • Học viên được đề xuất thay đổi giáo viên nếu không hài lòng với giáo viên đang học.
 • Số lần đổi GV tối đa là 3 lần/khóa học.

4. Quy định về việc bảo lưu

 • Học sinh được bảo lưu khóa học trong thời gian tối đa là 30 ngày và số buổi học còn lại ít nhất là 10 buổi.
 • Speakup không đảm bảo vẫn được học tiếp với giáo viên cũ và lịch học cũ sau khi hết hạn bảo lưu.